Nr 3-2017: Extra stämma? Domstol prövar beräkning av 1/10-del

Vad innebär egentligen begreppet 1/10-del av samtliga medlemmar när en minoritet begär en extra stämma i en bostadsrättsförening?

I november 2016 nekade Bolagsverket ett 30-tal boende i en Riksbyggenförening i Halland en extra stämma, eftersom man ansåg att antalet medlemmar som låg bakom skrivelsen inte var tillräckligt stort.
Föreningen hade, inte oväntat, vissa invändningar mot sina medlemmars begäran, och bifogade en medlemsförteckning där det  uppgavs att det totala antalet medlemmar var 390.

Fick nej
Lagen säger att styrelsen ska kalla till extra stämma om en revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna skriftligt begär det, om inte stadgarna medger ett mindre antal, påpekade Bolagsverket i sitt svar till föreningen.
Om styrelsen inte kallar till en sådan stämma, ska Bolagsverket istället se till att stämman genast blir av, på begäran av en styrelseledamot, medlem eller revisor.
Men, påpekar Bolagsverkets jurist Ulf Lampell i sitt svar, vid bedömning av om en tillräcklig majoritet står bakom begäran ska samtliga medlemmar i föreningen räknas in.
Om exempelvis två medlemmar innehar en lägenhet gemensamt ska alltså bägge medlemmarna räknas med i underlaget för röstningen,  anges det i svaret.
Slutsatsen blev att man nekade de 31 medlemmarna i föreningen den begärda extra stämman.

Slog bakut
Men när juristen och bostadsrättsexperten Ingrid Uggla tillfrågades i ärendet slog hon bakut.
- Reglerna i Bostadsrättslagen skiljer sig från Föreningslagen genom ett antal undantag.  Bland annat sägs att om flera medlemmar innehar en bostadsrätt har de ändå bara en röst tillsammans, så länge föreningen inte har bestämt något annat i sina stadgar, säger Ingrid Uggla. 
Och om en medlem har flera bostadsrätter har han eller hon ändå bara en röst, om inte stadgarna även på den punkten säger något annat, vilket dock är ovanligt.
- Det innebär att när det står röstberättigad i en bostadsrättsförening, medför det att om flera medlemmar äger en och samma bostadsrätt har de ändå bara en röst gemensamt, säger Ingrid Uggla.
Som exempel hänvisar hon till vissa fjällföreningar, där t.ex. 52 medlemmar äger var sin vecka i ett bostadsrättshus.
- Skulle dessa 52 som bara representerar en bostadsrätt i så fall få 52 röster?

Exempel två
Om man tar ett annat exempel:
I en liten förening med 20 lägenheter ägs 15 av gifta par.
Tre av  de övriga bostadsrätterna  ägs av föräldrar tillsammans med ett studerande barn,  medan  övriga två bostadsrätter ägs av ensamstående medlemmar.
Hur ska deras röster beräknas? Om Bolagsverkets syn gäller blir antalet röstberättigade medlemmar  30+9+2, dvs 41.
Om en tiondel vill begära en extra stämma skulle det i så fall krävas 4 röster bakom en sådan begäran, trots att det rimligen  borde räcka med 2.
Reglerna är till för att utgöra ett minoritetsskydd  för medlemmarna i en bostadsrättsförening,  inte tvärtom.
- Om styrelsens ledamöter kan gå in och laborera med att låta barn eller barnbarn gå in som röstberättigade ägare till en liten andel i en bostadsrätt för att skaffa sig fler röster på en stämma leder det till misstroende.
- Tyvärr har Bolagsverkets beslut resulterat i just detta, säger Ingrid Uggla.

Bestämd tolkning
Hon tycker att man måste bestämma sig för en tolkning som utgår från att varje bostadsrätt i princip endast har en röst.
-  I lagen finns ju  de olika begreppen röstande och röstberättigad, där det sistnämnda egentligen bara används när det gäller att ”skydda” en minoritet, till exempel när man önskar utse en särskild granskare eller när man röstar i frågan om ansvarsfrihet.
- Även om huvudregeln i bostadsrätt är en röst per medlem, måste även de begränsningar som lagen anger också slå igenom, annars blir det orimligt, anser Ingrid Uggla.
Slutsatsen är att Bolagsverket har fel i sitt sätt att beräkna antalet röstberättigade medlemmar.
De ska tas fram precis på samma sätt som när man fastställer röstlängden på en stämma enligt stadgarna.
Men det är förstås ingen tröst för de 31 medlemmarna i föreningen i Halland, som förgäves vände sig till myndigheten med sitt önskemål.

Fotnot: En förening i Skåne med 26 fritidshus fördelade på mer än 100 medlemmar har fört frågan till rättslig prövning, som inom kort ska avgöras i högsta instans (prejudicerande besked väntas någon gång hösten 2018).